Rolverdeling milieutaken bedrijven

De OFGV verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De concrete uitvoering van deze taken kan zowel tussen gemeenten onderling als tussen de provincies verschillen.

Gemeenten Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Medewerkers van de deelnemende gemeenten zorgen voor het eerste contact met bedrijven, de intake en de registratie van (aan)vragen. Waar nodig worden (aan)vragen voor behandeling doorgezet naar de OFGV. Gedurende de behandeling van deze (aan)vragen hebben bedrijven direct contact met de OFGV. Een deel van de bedrijven die voorheen gecontroleerd werden op naleving van milieuwetgeving door medewerkers van de eigen gemeente  worden nu geïnspecteerd door medewerkers van de OFGV.

Provincie Flevoland

De provincie Flevoland heeft de wettelijke taken van vergunningverlening en handhaving in de fysieke leefomgeving ondergebracht bij de OFGV. Dit met uitzondering van de vergunningverlening inzake de Natuurbeschermings- en Flora- en Faunawet. Afgesproken is dat de provincie het eerste contact met bedrijven, de intake en de registratie van (aan)vragen verzorgt. Waar nodig worden (aan)vragen voor behandeling doorgezet naar de OFGV en handelt de OFGV dit verder af.

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland geeft uitvoering aan de vergunningverlening en handhaving waarvoor de provincie in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) dan wel de Wet milieubeheer, het bevoegd gezag is. De uitvoering van deze taken is overgedragen aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Voor vragen over provinciale vergunningen, handhaving en lopende procedures kunt u terecht bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, bereikbaar via telefoon 088 – 567 02 00 of via het contactformulier op de website: www.odnzkg.nl.

Klik hier voor de lijst met bedrijven in het werkgebied van de OFGV waarvoor Omgevingsdienst ONZKG de vergunning, toezicht- en handhavingstaken uitvoert.

 

Partners OFGV