Bodem

De OFGV adviseert en ondersteunt de provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek op bodemgebied. De volgende taken worden onder andere uitgevoerd:

  • Advisering over hergebruik van grond, bagger en bouwstoffen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit;
  • Beoordeling van bodemonderzoeksrapporten die uitgevoerd zijn in het kader van de Wabo, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming;
  • Afhandelen van meldingen en beschikkingen op basis van de Wet bodembescherming;
  • Begeleiden van saneringen;
  • Advisering over bodemenergiesystemen en de nazorg m.b.t. voormalige stortplaatsen;
  • Beheer van het Bodem Informatie Systeem (Squit-Ibis) en het verstrekken van bodeminformatie aan derden.

Contact

Heeft u vragen over vergunningen op het gebied van bodem? Neem dan contact op met de OFGV via e-mail info@ofgv.nl of telefoonnummer 088 6333 000.

Bodemsanering >>

Bodembeheer >>

Bodeminformatie >>

 

Partners OFGV