Bodembeheer

In het Werkgebied van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) vindt veel grondverzet plaats. Het grondverzet wordt geregeld via landelijke regels.

Landelijke regels

Op 1 januari 2008 zijn het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit in werking getreden. Deze vormen het beleidskader voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Hierin zijn generieke regels opgenomen, waarbij de normen voor het toepassen van grond en bagger afhankelijk zijn van zowel de kwaliteit als de functie van de ontvangende bodem. Op grond van lokale omstandigheden kan (binnen bepaalde grenzen en randvoorwaarden) worden afgeweken van het generieke kader. In dat geval is sprake van gebiedsspecifiek beleid.

Informatie over de landelijke regelgeving is hier te vinden.

Gebiedsspecifiek beleid

Flevoland

De zes Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) hebben een gezamenlijke nota bodembeheer vastgesteld, waardoor de regels in de gehele provincie hetzelfde zijn. In de nota bodembeheer staat aangegeven aan welke eisen het hergebruik van (licht verontreinigde) grond moet voldoen.

De nota bodembeheer Flevoland en de daarbij bijbehorende bijlagen (Melding niet toepasbaar grond, Informatieformulier bodem, bodemkwaliteitskaarten van de zes gemeenten) zijn regionaal ontsloten bij de gemeente Lelystad via deze webpagina.

Gooi en Vechtstreek

De gemeente Gooise Meren heeft een nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart opgesteld voor het grondverzet binnen de gemeente.

De gemeente Wijdemeren heeft een bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer vastgesteld. Deze zijn te raadplegen via deze link.

De gemeente Huizen heeft een nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart opgesteld voor het grondverzet binnen de gemeente. Deze zijn te raadplegen via deze link.

Generiek beleid

In de overige gemeenten binnen het werkgebied van de OFGV geldt het generiek beleid. Op basis van het generieke beleid moet de gemeente een bodemfunctiekaart vast stellen. Als er geen bodemfunctiekaart is opgesteld, of als een locatie niet in een functie is ingedeeld, kan alleen grond worden toegepast die voldoet aan de Achtergrondwaarden.

Bodemfunctiekaart

De bodemfunctiekaart heeft tot doel de kwaliteit van toe te passen grond of baggerspecie te relateren aan de functie van het toepassingsgebied. De kaart wordt, naast het bepaalde in het Besluit bodemkwaliteit, gebruikt als toetsingskader bij de toepassing van grond en/of baggerspecie. De volgende bodemfunctiekaarten zijn beschikbaar:

Toezicht en handhaving

In het hele werkgebied van de OFGV voeren de toezichthouders van de OFGV het toezicht inclusief de administratieve controle en de handhaving op naleving van de regelgeving bij grondverzet uit.

Melding indienen

Wilt u een melding indienen? Doe dit dan via het Meldpunt bodemkwaliteit.

Vragen

Voor vragen kunt u bij de OFGV terecht via e-mail. Ligt de toepassing in het oppervlaktewater, neem dan contact op met Waterschap Zuiderzeeland of Waternet.

Partners OFGV