Boringsvrije zones in Flevoland

Om het grondwater in Flevoland te beschermen heeft de provincie Flevoland boringsvrije zones aangewezen. Deze zijn vastgelegd in de provinciale milieuverordening (Verordening voor de Fysieke Leefomgeving 2012). Op deze pagina vindt u informatie over de beperkingen die gelden in de boringsvrije zones in Flevoland.

boringsvrijezones

Bescherming grondwater

Binnen de boringvrije zones in Flevoland is het verboden om grondwater te onttrekken, de bodem te verstoren of een bodemenergiesysteem te plaatsen beneden bepaalde dieptegrenzen. Het doel hiervan is het diepe grondwater beschermen zodat dit water kan worden gebruikt voor de openbare drinkwatervoorziening. Boringsvrije zones zijn ingesteld in Zuidelijk Flevoland (zie tekeningen) en rond de huidige grondwaterwingebieden van Bremerberg, Fledite, Harderbroek en Spiekzand.

Meldingsplicht

Boven de maximale diepten die op de kaarten staan aangegeven is boren, het onttrekken van grondwater of het plaatsen van een bodemenergiesysteem wel toegestaan. Hiervoor geldt wel een meldingsplicht. Het uitvoeren van een boring in de boringsvrije zone moet minimaal twee weken tevoren te worden gemeld bij de OFGV. Mechanische boringen mogen alleen worden uitgevoerd door een boorbedrijf dat is gecertificeerd op basis van de SIKB BRL 2100 Mechanisch boren.

Melding en/of vergunning

U kunt een melding doen bij de OFGV door het invullen van het Meldingsformulier Boringsvrije zones Flevoland. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens e-mailen. Twee weken voor de geplande boring moet de melding bij de OFGV binnen zijn. Voor het onttrekken van grondwater moet ook een melding worden gedaan of vergunning worden aangevraagd bij waterschap Zuiderzeeland. Vier weken voor de geplande boring moet de aanvraag ingediend zijn bij het waterschap.

Voor het plaatsen van een bodemenergiesysteem moet, afhankelijk van het soort systeem, een melding worden gedaan of vergunning worden aangevraagd bij de OFGV.

Maximale dieptes en maaiveldhoogte

De maximale dieptes zijn weergegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (afgekort N.A.P.). Om de maximale diepte ten opzichte van het maaiveld te berekenen, heeft u de maaiveldhoogte nodig. Maaiveldhoogtes kunt u op verschillende manieren verkrijgen:
1.     zelf laten inmeten
2.     opvragen bij gemeenten of het waterschap
3.     via de website van Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Voorbeeld:   Het maaiveld bevindt zich op een hoogte van -4 meter N.A.P. en volgens de kaart van de boringsvrije zone mag tot -16 meter N.A.P. geboord worden. De maximale diepte ten opzichte van het maaiveld bedraagt dan 12 meter.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, stuur dan een e-mail met vermelding ‘Boringsvrije zone’ naar info@ofgv.nl.

Brochure boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland >>

Boringsvrije zone 1Boringsvrije zone 2

Partners OFGV