Bekendmakingen provincie Flevoland

Hier vindt u de bekendmakingen van de provincie Flevoland. Door aangescherpte regels vanuit Rijksoverheid zijn er strengere eisen gesteld aan het publiceren van documenten. Om aan de wetgeving te kunnen voldoen is besloten niet meer actief te publiceren op deze website. Wilt u de achterliggende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met de OFGV via e-mail: info@ofgv.nl.

Een overzicht van de verleende vergunningen op het gebied van de natuurbeschermingswet vindt u op de website van de Provincie Flevoland. Bekendmakingen uit 2015 – 2013 vindt u onderaan deze pagina


  • Bekendmakingen 2017

December 2017

ONTGRONDINGENWET: Het graven van een waterpartij bij gebiedsontwikkeling, Cascadepark in Almere

WATERWETVERGUNNING: Wijziging bodemenergiesysteem Martinez Almere , J. Algrapad in Almere

OMGEVINGSVERGUNNING: revisie HWC Hogering, Markerkant 12-10 in Almere

OMGEVINGSVERGUNNING: Milieuneutraal veranderen Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

 

MER-BEOORDELINGSTOETS: het veranderen van de inrichting, James Wattlaan 6 in Lelystad

November 2017

ONTGRONDINGENWET: aanpassen Deltagoot in het Waterloopbos tot kunstwerk, Voorsterweg 28 in Marknesse

WET BODEMBESCHERMING: Ernst en spoed, Havenstraat 22 in Emmeloord

OMGEVINGSVERGUNNING: milieuneutraal veranderen, Asfaltstraat 20 in Lelystad

OMGEVINGSVERGUNNING: Verlenging PHA Proefneming, Karperweg 20 in Lelystad

ONTBRANDINGSTOESTEMMING: vuurwerkevenement 16 december 2017, Neonweg in Almere

ONTGRONDINGENWET: het wijzigen van de uitvoeringstermijn van de vergunning, Flevokust in Lelystad

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Tijdelijk uitplaatsen Kemphaanweg te Almere

OMGEVINGSVERGUNNING: het verruimen van de opslag van gevaarlijke stoffen en het lozingsdebiet Werktuigweg 37 in Zeewolde

ONTGRONDINGENWET: aanleg 2 waterbergingen ten behoeven uitbreiding bedrijventerrein De Toekomst in Biddinghuizen

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Tijdelijk Uitplaatsen, Hooiland in Urk

ONTBRANDINGSTOESTEMMING: vuurwerkevenement tijdens het eindejaarsfeest nabij Centerparcs De Eemhof op 31 december 2017

OMGEVINGSVERGUNNING: maatwerkvoorschriften indirecte lozing hemelwater, stortplaats Braambergen, Kemphaanweg 2 in Almere

Oktober 2017

ONTGRONDINGENWET: het graven van een waterpartij, Bos der Onverzettelijken in Almere

ONTGRONDINGENWET: grondverbetering in de toekomstige woningbouw Eilandenrijk A en B in de Randzone in Zeewolde

WET BODEMBESCHERMING: Beschikking ernst en spoed, Kromslootpark te Almere

WET BODEMBESCHERMING: Instemming evaluatieverslag BUS sanering Hoge Sluiswal, Marknesse

ONTGRONDINGENVERGUNNING: het graven van een waterpartij tbv gebiedsontwikkeling

OMGEVINGSVERGUNNING: het vernieuwen bestaande co-vergistingsinstallatie en uitbreiding verwerkingscapaciteit,  Oosterringweg 39 in Luttelgeest 

ONTGRONDINGEN VERGUNNING: klaarmaken gebied voor eilandwonen woonwijk Warande in Lelystad

OMGEVINGSVERGUNNING: revisievergunning HWC HR Almere, Markerkant 12-10 in Almere

OMGEVINGSVERGUNNING: Milieuneutraal veranderen, aanleg eendenkroosvijver, Zeebiesweg 33 in Biddinghuizen

OMGEVINGSVERGUNNING: beperkte milieutoets, Vogelweg 2 in Lelystad

OMGEVINGSVERGUNNING: milieuneutraal wijzigen van de inrichting, Orgawold, Karperweg 20 in Lelystad

OMGEVINGSVERGUNNING: revisievergunning Agrarisch bedrijf De Torenhoeve, Zeebiesweg 33 in Biddinghuizen

OMGEVINGSVERGUNNING: verandering bedrijfsgebouw Farm Dairy, Kaapstanderweg 50 in Lelystad

OMGEVINGSVERGUNNING: het bouwen, het gebruiken in afwijking van het bestemmingsplan en het reviseren van het milieudeel, Bolderweg 40 in Almere

September 2017

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding immobiel, Wrakkenweg 14 te Rutten

OMGEVINGSVERGUNNING: kappen van bomen ivm aanleg kabel- en leidingenstrook, Stortplaats Lelystad, Zeeasterweg 42 in Lelystad

WATERWET: aanleg bodemenergiesysteem ROC Almere, Winterspelenlaan in Almere

OMGEVINGSVERGUNNING: Overkapping buitenterrein Van Werven Biomassa, Biddingringweg 23 in Biddinghuizen

WATERWET: termijnverlenging wijziging bestaande vergunning bodemenergiesysteem P.J. Oudweg in Almere

WATERWET: termijnverlenging wijziging vergunning bodemenergiesysteem Martinez, J. Algrapad in Almere

ONTGRONDINGENWET: verlenging termijn van uitvoering Schoterveld Noordoostpolder

Augustus 2017

OMGEVINGSVERGUNNING: verwerking Groenafval, Pontonweg 10 in Almere

OMGEVINGSVERGUNNING: revisievergunning en maatwerk lozen hemelwater, Pontonweg 10 in Almere

ONTGRONDINGENWET: het aanvragen van een ontgrondingenvergunning ivm het verlopen van de vorige vergunning

ONTGRONDINGENWET: het realiseren van een waterbassin, een leidingtracé en een fundatie voor een asfaltverharding, Nieuwlandseweg 1 in Luttelgeest

ONTGRONDINGENWET: gebied klaarmaken voor eilandwonen, woonwijk Warande in Lelystad

OMGEVINGSVERGUNNING: plaatsen 18 extra ventilatieroosters, HWC Almere, Markerkant 15-01 in Almere

Advertentie besluit milieu neutraal veranderen HWC Almere, Markerkant 15-01 Almere

OMGEVINGSVERGUNNING: revisievergunning en maatwerk lozen hemelwater, Pontonweg 10 in Almere

ONTBRANDINGSTOESTEMMING: vuurwerkdemo 5 september 2017 Strandgaperweg in Biddinghuizen

MER-BEOORDELINGSBESLUIT: besluit MER Eilanden A en B en randzone in Zeewolde

JULI 2017

ONTBRANDINGSTOESTEMMING:  vuurwerkevenement tijdens Festival Zand in Almere

ONTBRANDINGSTOESTEMMING: vuurwerkdemonstratie 5 en 11 september 2017 op een grasveld aan de Reest in Dronten

ONTGRONDINGENWET: het graven van een waterpartij en deels dempen van bestaande waterpartij, Buitenhof in Lelystad

WATERWETVERGUNNING: het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van het in bedrijf nemen van een open bodemenergiesysteem, Lindelaan 20 in Lelystad

WET BODEMBESCHERMING: instemming BUS evaluatieverslag, Oud Emmeloorderweg 27 in Ens

OMGEVINGSVERGUNNING: het plaatsen van enkele overkappingen boven opslagvakken op het buitenterrein, Biddingringweg 23 in Biddinghuizen

ONTGRONDINGENWET: aanleg van een waterpartij in Oranjewijk Zuid op Urk

JUNI 2017

OMGEVINGSVERGUNNING: het toevoegen van de euralcode 16 05 04 voor inname voor de inname van afvalstoffen, Staalstraat 19 in Lelystad

ONTGRONDINGENWET: inrichten gebied voor glastuinbouwbedrijf, Baarlooseweg te Marknesse

OMGEVINGSVERGUNNING: het bouwen van een opslaghal, Colijnweg 2 in Dronten

OMGEVINGSVERGUNNING: revisievergunning Farm Dairy, Kaapstanderweg 50 in Lelystad

ONTGRONDINGENWET: het aanleggen van een centrale afwateringsvijver fase 2 Buitenplaats Oosterwold aan de Tureluurweg in Almere

M.E.R. BEOORDELINGSTOETS: project realiseren waterzuivering Afvalverwerkingsinrichting, Zeeasterweg 42 in Lelystad

ONTBRANDINGSTOESTEMMING: Evenement Defqon 1 in Biddinghuizen

ONTGRONDINGENWET: aanleg van een recreatief fietspad en ontwikkeling van nieuwe natuur en versterken bestaande natuurwaarden, Ibisweg, Vogelweg, Schollevaarweg en Adelaarsweg te Zeewolde

OMGEVINGSVERGUNNING: wijziging dieraantallen en huisvestingsystemen, Zuidermeerpad 4 in Creil

MER-BEOORDELINGSTOETS: verandering van de inrichting aan de Zuidermeerpad 4 te Creil

ONTHEFFING VERORDENING FYSIEKE LEEFOMGEVING: milieubeschermingsgebied voor grondwater Bremerberg, Bremerbaai Biddinghuizen

MEI 2017

ONTGRONDINGENWET: transformeren agrarisch perceel naar nieuwe natuur in toekomstig bosgebied project Kop van het Horsterwold in Zeewolde

OMGEVINGSVERGUNNING: ambtshalve herstelbesluit vergunning, Zeeasterweg 42 in Lelystad

MER-BEOORDELINGSTOETS: project verbreden binnenberm en bewerking CE verdachte baggerspecie IJsseloog in Dronten

WET BODEMBESCHERMING: instemming evaluatieverslag bodemsanering aan de Hoge Sluiswal 27-39 in Marknesse

ONTGRONDINGENWET: uitvlakken gebied Provinciepark in woonwijk Warande te Lelystad

ONTGRONDINGENWET: aanleg waterbassins als opslag van hemelwater bij glastuinbouwbedrijf, Baarloseweg 13 te Luttelgeest

WET BODEMBESCHERMING: ambtshalve wijziging geval van ernstige verontreiniging en niet spoedeisende sanering , Zeeasterweg 42 te Lelystad

OMGEVINGSVERGUNNING: het innemen en verwerken van CO2- en schuimblussers, Staalstraat 19 in Lelystad

APRIL 2017

OMGEVINGSVERGUNNING: plaatsen en gebruiken van opslagsilo’s, Biddingringweg 23 in Biddinghuizen

OMGEVINGSVERGUNNING: Besluit Wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 2017 (Whvbz)

OMGEVINGSVERGUNNING: aanleg bedrijventerrein Flevokust te lelystad

WET BODEMBESCHERMING; BUS melding Tijdelijk Uitplaatsen, Pioniersweg 80 in Dronten

ONTGRONDINGENWET: aanleg project EcoParkHof Oosterwold te Almere

MAART 2017

MER-BEOORDELINGSTOETS: verandering van de inrichting aan de Pontonweg 10 in Almere

ONTGRONDINGENWET: grond vinden voor het ophogen van de bouwlocatie, Voorsterweg 31 te Marknesse

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Hoge Sluiswal Marknesse

ONTGRONDINGENWET: project De Grote Trap, aanleg natuurvriendelijke oevers en recreatief fietspad te Zeewolde

VERORDENING VOOR DE FYSIEKE LEEFOMGEVING FLEVOLAND: reconstructie Zeewolderdijk N707 te Zeewolde

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Meerweg 49-51 te Rutten

ONTGRONDINGENWET: aanleggen waterpartijen en een haventje, Marknesse zuid, fase 3

OMGEVINGSVERGUNNING: plaatsen en in gebruik nemen van een antenne-installatie Biddingringweg 23 B in Biddinghuizen

Februari 2017

ONTGRONDINGENWET: aanleggen van een eiland ‘Jeugdland’ in de wijk “De Laren” in Almere Haven

MER-BEOORDELINGSTOETS: uitbreiding verwerkingscapaciteit Orgaworld, Zeeasterweg 40c te Lelystad

OMGEVINGSVERGUNNING: plaatsen van een antennemast op de stortplaats, Zeeasterweg 42 te Lely

ONTBRANDINGSTOESTEMMING: Het ontbranden van vuurwerk tijdens de Visserijdagen te Urk op 27 mei 2017

ONTGRONDINGENWET: aanleggen van visvijvers Oosterringweg 36 in Luttelgeest

ONTGRONDINGENWET: aanleggen van waterpartijen en bijhorende duikers in het project De Vallei in plan Duin in Almere Poort

Januari 2017

WETBODEMBESCHERMING: BUS Melding Immobiel De Steiger 78 in Almere

OMGEVINGSVERGUNNING: plaatsen van een mast voor internet, Van Werven Biomassa BV, Biddingringweg 23 te Biddinghuizen

ONTGRONDINGENWET: aanleg van grondwallen voor hergebruiken van baggerspecie, Lemsterweg 32 te Rutten

ONTGRONDINGENWET: het uitbreiden van Lelystad Airport, Arendweg 7 te Lelystad

OMGEVINGSVERGUNNING: Wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 2017 (Whvbz)

OMGEVINGSVERGUNNING: intrekken verleende vergunning van 2006 voor Oliehandel Klaas de Boer, Klifweg 11 te Urk

ONTGRONDINGENWET: aanleg eiland ‘Jeugdland’ in de wijk De Laren in Almere-Haven

 


Archief bekendmakingen


 

Partners OFGV