Geval van ernstige bodemverontreiniging, ontstaan vóór 1 januari 1987


Bij een ernstige verontreiniging is sprake van een potentieel humaan, ecologisch of verspreidingsrisico dat aanleiding geeft tot een vorm van saneren of beheren. Risico's hebben een directe relatie met het gebruik van de bodem en daarmee de functie.