Meldingsformulier Wet bodembescherming (Wbb)


Met dit formulier doet u een melding Wet bodemscherming (Wbb). Deze melding kunt u doen namens uzelf of namens een ander bedrijf/organisatie/burger. Bij het eerste blok ontvangen we graag uw gegevens als aanvrager.

De ingediende melding is alleen geldig met een handtekening van de opdrachtgever en eigenaar/eigenaren. Deze kunt u aanleveren als aparte bijlage. Mocht u de melding doen namens iemand anders, dan kunt u een machtiging als bijlage toevoegen.

Stap 12
Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Identificatie

Is dit geval al bij het bevoegd gezag Wbb geregistreerd, bijvoorbeeld in verband met een eerdere melding? *

Locatiegegevens

Gegevens melder (opdrachtgever)

Bij meldingen artikel 27 en 28 Wbb is de melder de initiatiefnemer/opdrachtgever van het bodemonderzoek of de bodemsanering. De melder is daarbij eerstverantwoordelijke voor het bevoegd gezag Wbb.

Als de initiatiefnemer een adviseur machtigt om de zaken met betrekking tot deze melding te behartigen, dan moet een machtiging worden bijgevoegd. De melder blijft verantwoordelijk en ook van de melder (en eigenaren) moet een handtekening worden bijgevoegd.

Gegevens gemachtigde/adviseur

Vergeet in het geval van een gemachtigde/adviseur geen machtiging bij te voegen.

Eigendomssituatie en belanghebbenden

De melder is: *

Als de melder niet de eigenaar is of er andere belanghebbenden met betrekking tot de locatie zijn, vul dan onderstaande gegevens in.

Rol
Zijn er belanghebbenden waarvan u verwacht dat ze reageren? *

Bij belanghebbenden is het verstandig om voor een uitgebreide procedure te kiezen. In dat geval wordt eerst een ontwerpbesluit opgesteld en worden de stukken 6 weken ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. Deze zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit. Zo nee, dan wordt meteen een definitief besluit genomen en kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

Type melding Wet bodembescherming

Geef aan om welke melding(en) het gaat *

* Ook vaststellen ernst en spoedeisendheid aankruisen als deze nog niet eerder zijn vastgesteld.

Toe te voegen bijlagen

Voor het verkrijgen van een beschikking moet u alle relevante documenten, zoals hierboven aangegeven, toevoegen.

Recente kadastrale kaart waarop de contouren worden weergegeven, inclusief kadastraal uittreksel met eigendomssituatie.

Uitgevoerde bodemonderzoeken (NEN 5740 / NEN 5707 / NTA 5755).

Rapportage (deel)saneringsplan.

Plan van Aanpak.

Rapportage evaluatieverslag/nazorgplan.

Monitoringsrapport.

Toelichting op wijziging gebruik.

Als er in de provincie Flevoland wordt gekozen voor functiegericht en kosteneffectief saneren, dan moet de onderbouwing hiervan worden toegevoegd (artikel 38, lid 1 Wbb).

Een rapportage met daarin de gegevens als bedoeld in artikel 28, lid 3 Wbb:

 1. Afschrift van aanvraag vergunning of melding Waterwet
 2. Tijdstip en tijdsduur bemaling
 3. Bestemming onttrokken water
 4. Rapportage waaruit blijkt dat de onttrekking van het grondwater en indien van toepassing het terugbrengen van dat grondwater het belang van de bescherming van de bodem niet schaadt (in elk geval de invloedsfeer van de onttrekking), waaronder:
 • Verlagingscontour
 • Invloed op (lopende of mogelijke) sanering
 • Monitoringsplan, beslisboom en acties
 • Mogelijke risico’s voor kwetsbaar object
 • Invloed op grondwaterverontreiniging (verplaatsing I-contour)
 • Inventarisatie grondwaterverontreiniging
 • Indien nodig getroffen maatregelen om effecten te verminderen

De gegevens van de huidige en nieuwe saneerder met ondertekening van beide partijen en een beschrijving over welk besluit het gaat (instemming saneringsplan of instemming nazorgplan).

Opmerkingen/bijlage

Eventuele opmerkingen en/of bijlage kunt u hieronder kwijt.

Ondertekening

Hiermee verklaart u kennis te hebben genomen van de voorwaarden waaraan een melding moet voldoen en gaat u akkoord met de behandeling van de melding door de OFGV.

De melder is altijd verantwoordelijk voor de ingediende melding.