Meldingsformulier ontgrondingen


Met dit formulier meldt u een ontgronding of uitbreidingen, wijzigingen of het veranderen van de ontgronding als daardoor een afwijking ontstaat in de eerder gemelde gegevens mits de ontgronding door deze wijzigingen niet vergunningplichtig wordt.

Stap 12
Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Voeg een duidelijk situatietekening toe waaruit blijkt waar de ontgronding is gelegen met een topografische ondergrond, schaal en noordpijl.

Omschrijving ligging en situatieschets van de ontgronding

X-Y coördinaten van het perceel waar de ontgronding(en) plaats vind(t)(en)

Gegevens pachter of andere gebruikers van de grond (niet zijnde eigenaar)

Melding

De melding heeft betrekking op: *

In het geval van het wijzigen van een bestaande melding voor een ontgronding:

Periode ontgronding

Overige meldingen/vergunningen

Welke andere vergunningen/ontheffingen/meldingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het project en in hoeverre zijn deze reeds beschikbaar?

Vergunning 1

Soort vergunning
Status

Vergunning 2

Soort vergunning
Status

Kabels en leidingen

Is er een KLIC-melding gedaan? *

Gegevens over de ontgronding

Opbouw van het bodemprofiel tot de grootste diepte van de voorgenomen ontgronding

Ik geef de diepte aan in *

Hoeveelheid te ontgraven oppervlaktedelfstof

Hoeveelheid van het werk af te voeren oppervlaktedelfstof

Worden er oppervlaktedelfstoffen aangevoerd ten behoeve van de eindafwerking? *

Bijlagen

Bijvoorbeeld instemmingsverklaring, schriftelijke machtiging, quick scan Flora- en faunawet, ontheffing Milieubeschermingsgebieden, bodemonderzoek (boorstaten, sonderingen, zeefkrommen), geohydrologische rapportage, standaard archeologische inventarisatie en aanvullende archeologische inventarisatie.

Ondertekening