Thema's waarop de OFGV actief is


Energie

Energiebesparing kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord.

Bouwen

Voor sommige zaken, zoals het verwijderen van asbest, omgaan met bouw- en sloopafval en bouwlawaai is het nodig om contact op te nemen met de OFGV.

Natuurtoezicht

Per 1 januari 2017 is de wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet.

Milieuregels bedrijven

Als ondernemer bent u verplicht om zich te houden aan milieuregels om zo het milieu te beschermen. Milieuregels voor bedrijven zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer.

Bodem

De OFGV adviseert en ondersteunt de provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek op bodemgebied.

Zwemwater

De OFGV coördineert voor de provincie Flevoland alles rondom zwemwater en houdt toezicht op naleving van voorschriften voor een veilige en hygiënische zwemomgeving.

Veiligheid

De OFGV houdt zich bezig met de externe veiligheid door te controleren en handhaven op de milieuwetgeving om een zo veilig mogelijke leefomgeving te creëren.

Omgevingswet

Het kabinet wil met de Omgevingswet het omgevingsrecht makkelijker en begrijpelijker maken. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking.