Thema's waarop de OFGV actief is


Energie

Energiebesparing kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord.

Bouwen

Voor sommige zaken, zoals het verwijderen van asbest, omgaan met bouw- en sloopafval en bouwlawaai is het nodig om contact op te nemen met de OFGV.

Asbest

De OFGV houdt toezicht op de wijze hoe er om wordt gegaan met het verwijderen en vervoeren van asbest en handhaaft op naleving van de wettelijke voorschriften.

Natuurtoezicht

De wet Natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet en geldt vanaf 1 januari 2017.

Veiligheid

De OFGV houdt zich bezig met de externe veiligheid door te controleren en handhaven op de milieuwetgeving om een zo veilig mogelijke leefomgeving te creëren.

Bodem

De OFGV adviseert en ondersteunt de provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek op bodemgebied.

Zwemwater

De OFGV coördineert voor de provincie Flevoland alles rondom zwemwater en houdt toezicht op naleving van voorschriften voor een veilige en hygiënische zwemomgeving.

Milieuregels bedrijven

Als ondernemer bent u verplicht om zich te houden aan milieuregels om zo het milieu te beschermen. Milieuregels voor bedrijven zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer.

Omgevingswet

Het kabinet wil met de Omgevingswet het omgevingsrecht makkelijker en begrijpelijker maken. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking.