Natuurtoezicht


Natuur

Per 1 januari 2017 is de wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet.

Natuurtoezicht Flevoland

In Flevoland ligt de taak van vergunningverlening en het verstrekken van ontheffingen op basis van de wet Natuurbescherming bij de provincie. De OFGV voert toezicht uit op de beschermde gebieden, zoals Natura 2000 gebieden en op boskap en herplantplicht voor de provincie Flevoland.

Natuurtoezicht Gooi en Vechtstreek

In Noord-Holland is de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens de provincie verantwoordelijk voor zowel de vergunningverlening als toezicht en handhaving op het gebied van natuur.

Info Natuurbeschermingswet

Lees meer over de Natuurbeschermingswet.

Beschermde diersoorten bij sloop en verbouwing gebouwen

Lees meer over beschermde diersoorten bij sloop en verbouwing gebouwen.