Toezicht en Handhaving


Toezichthouders van de OFGV controleren of instanties en bedrijven zich aan de geldende milieuwet- en regelgeving houden. Als de OFGV constateert dat er in strijd wordt gehandeld met de geldende wet- en regelgeving wordt afgewogen of er handhavend moet worden opgetreden. Dit betekent dat we bepalen of er sancties/maatregelen genomen moeten worden om de overtredingen ongedaan te maken. De OFGV doet dit altijd in opdracht van een gemeente of provincie, ook wel het bevoegd gezag genoemd.