Bodem


Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan heeft de overheid regels opgesteld. Deze regels staan in de Wet bodembescherming (Wbb). Zowel inwoners als bedrijven krijgen te maken met deze regels. Bedrijven bijvoorbeeld als zij een bedrijfspand willen kopen, als ze bodembedreigende stoffen gebruiken of gaan gebruiken, of wanneer een bedrijf een bodemsanering wil starten. Inwoners krijgen met de regels te maken wanneer zij een huis willen kopen of wanneer zij bouwplannen hebben.

De OFGV ziet ook toe op de naleving van het Besluit bodemkwaliteit. Het doel van dit besluit is duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen.

Bodemtaken OFGV

De OFGV adviseert en ondersteunt de provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek op bodemgebied.

De volgende taken worden onder andere uitgevoerd:

  • Advisering over hergebruik van grond, bagger en bouwstoffen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit;
  • Beoordeling van bodemonderzoeksrapporten die uitgevoerd zijn in het kader van de Wabo, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming;
  • Afhandelen van meldingen en beschikkingen op basis van de Wet bodembescherming;
  • Begeleiden van saneringen;
  • Advisering over bodemenergiesystemen en de nazorg met betrekking tot voormalige stortplaatsen;
  • Beheer van het Bodem Informatie Systeem en het verstrekken van bodeminformatie aan derden.

Bodemsanering

Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden bij de OFGV.

Bodembeheer

Grondverzet wordt geregeld via het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit. De OFGV voert het toezicht en de handhaving op naleving van de regelgeving bij grondverzet uit.

Bodeminformatie

De OFGV beschikt over bodeminformatie van de provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Boringsvrije zone

Om het grondwater in Flevoland te beschermen heeft de provincie Flevoland boringsvrije zones aangewezen. Hier gelden maximale diepten voor het doorboren, graven en roeren van de bodem.