Bouwen


Bouwen

Bouwplannen? Voor sommige zaken, zoals het verwijderen van asbest, omgaan met bouw- en sloopafval en bouwlawaai is het nodig om contact op te nemen met de OFGV.

Asbest

De OFGV houdt toezicht op de wijze hoe er om wordt gegaan met het verwijderen en vervoeren van asbest.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan binnen de bebouwde kom. U kunt als inwoner, bedrijf of instelling een verzoek indienen voor een ontheffing van het verbod.

Mobiele puinbreker

Voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval moet u een melding doen op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

Bouwlawaai

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen forse geluidshinder voor omwonenden met zich meebrengen. Als voorbereiding op uw werkzaamheden moet u in dat geval een aanvraag indienen bij de gemeente.

WKO

WKO staat voor warmte-koudeopslag. Het is een bodemenergiesysteem met een warmtepomp die ervoor zorgt dat grondwater in de winter gebruikt wordt om te verwarmen en in de zomer gebruikt wordt om te koelen.