Bouwen


Bouwen

Bouwplannen? Voor sommige zaken, zoals het verwijderen van asbest, omgaan met bouw- en sloopafval en bouwlawaai is het nodig om contact op te nemen met de OFGV.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan binnen de bebouwde kom. U kunt als inwoner, bedrijf of instelling een verzoek indienen voor een ontheffing van het verbod.

Mobiele puinbreker

Voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval moet u een melding doen op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

Bouwlawaai

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen forse geluidshinder voor omwonenden met zich meebrengen. Als voorbereiding op uw werkzaamheden moet u in dat geval een aanvraag indienen bij de gemeente.

WKO

WKO staat voor warmte-koudeopslag. Het is een bodemenergiesysteem met een warmtepomp die ervoor zorgt dat grondwater in de winter gebruikt wordt om te verwarmen en in de zomer gebruikt wordt om te koelen.