Nieuw geval/zorgplichtgeval, ontstaan na 1 januari 1987


Bij bodemherstel (bodemverontreinigingen ontstaan na 1 januari 1987 en asbestverontreinigingen na 1 januari 1993) maakt het niet uit of het gaat om een ernstig of een niet ernstig geval. Hierbij moet het herstel (ongedaan maken van de verontreiniging) worden uitgevoerd door een erkend persoon of instelling. Voordat de werkzaamheden beginnen moet een historisch en eventueel verkennend of nader onderzoek uitgevoerd zijn waaruit de kwaliteit van de grond blijkt.