Meldingsformulier Wet bodembescherming (Wbb)


Voor het doen van de melding Wbb kunt u onderstaand e-formulier invullen. Er zijn momenteel echter wat problemen met het uploaden van bijlagen (groter dan 13 MB) in het Meldingsformulier.  Zijn de bijlage die u bij deze melding wilt indienen groter dan 13 MB? Dan kunt u een e-mail sturen naar: info@ofgv.nl. U ontvangt dan informatie over hoe u de bijlagen kunt aanleveren.

Met dit formulier doet u een melding Wet bodemscherming (Wbb). Deze melding kunt u doen namens uzelf of namens een ander bedrijf/organisatie/burger. U wordt verzocht uw gegevens in het eerste blok in te vullen.

De ingediende melding is alleen geldig met een handtekening van de initiatiefnemer/opdrachtgever, eigenaar/eigenaren en eventuele gemachtigde/adviseur. Deze kunt u aanleveren als aparte bijlage.

Bij vragen over het formulier kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088-633 3000 of via de e-mail: info@ofgv.nl.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Identificatie

Is dit geval al bij het bevoegd gezag Wbb geregistreerd, bijvoorbeeld in verband met een eerdere melding? *

Locatiegegevens

Gegevens initiatiefnemer/opdrachtgever

Bij meldingen artikel 27 en 28 Wbb is de initiatiefnemer/opdrachtgever van het bodemonderzoek of de bodemsanering eerst verantwoordelijke voor het bevoegd gezag Wbb.

Als de initiatiefnemer/opdrachtgever een adviseur machtigt om de zaken met betrekking tot deze melding te behartigen, dan moet ook een handtekening van de gemachtigde/adviseur worden bijgevoegd. De initiatiefnemer/opdrachtgever blijft verantwoordelijk. Ook van de initiatiefnemer/opdrachtgever (en eigenaren) moet een handtekening worden bijgevoegd.

Gegevens gemachtigde/adviseur

Vergeet in het geval van een gemachtigde/adviseur geen machtiging bij te voegen.

Bent u zelf de gemachtigde/adviseur? En heeft u uw gegevens bovenaan in dit formulier ingevuld?

Eigendomssituatie en belanghebbenden

De initiatiefnemer/opdrachtgever is: *

Als de initiatiefnemer/opdrachtgever niet de eigenaar is of er andere belanghebbenden met betrekking tot de locatie zijn, voeg dan hier een lijst toe met de gegevens van de belanghebbenden (naam, rol, adres, telefoonnummer, e-mailadres).

Uitgebreide procedure *

Standaard geldt de reguliere procedure (Awb art 4.1, direct definitieve beschikking), maar in specifieke situaties (bijvoorbeeld bij veel belanghebbenden) wordt de uitgebreide procedure gevolgd (Awb art 3.4, ontwerpbeschikking ter inzage, belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen). Hieronder kunt u aangeven of de uitgebreide procedure gewenst is.

Type melding Wet bodembescherming

Geef aan om welke melding(en) het gaat *

** Ook vaststellen ernst en spoedeisendheid aankruisen als deze nog niet eerder zijn vastgesteld.

Toe te voegen bijlagen

Voor het verkrijgen van een beschikking moet u alle relevante documenten, zoals hierboven aangegeven, toevoegen.

Recente kadastrale kaart waarop de contouren worden weergegeven, inclusief kadastraal uittreksel met eigendomssituatie.

Uitgevoerde bodemonderzoeken (NEN 5740 / NEN 5707 / NTA 5755).

Rapportage (deel)saneringsplan (BUM Wbb).

Plan van Aanpak (BUM Wbb).

Rapportage evaluatieverslag/nazorgplan (BUM Wbb).

Monitoringsrapport.

Toelichting op wijziging gebruik.

Als er in de provincie Flevoland wordt gekozen voor functiegericht en kosteneffectief saneren, dan moet de onderbouwing hiervan worden toegevoegd (Verordening fysieke leefomgeving provincie Flevoland).

Een rapportage met daarin de gegevens als bedoeld in artikel 28, lid 3 Wbb:

 1. Afschrift van aanvraag vergunning of melding Waterwet
 2. Tijdstip en tijdsduur bemaling
 3. Bestemming onttrokken water
 4. Rapportage waaruit blijkt dat de onttrekking van het grondwater en indien van toepassing het terugbrengen van dat grondwater het belang van de bescherming van de bodem niet schaadt (in elk geval de invloedsfeer van de onttrekking), waaronder:
 • Verlagingscontour
 • Invloed op (lopende of mogelijke) sanering
 • Monitoringsplan, beslisboom en acties
 • Mogelijke risico’s voor kwetsbaar object
 • Invloed op grondwaterverontreiniging (verplaatsing I-contour)
 • Inventarisatie grondwaterverontreiniging
 • Indien nodig getroffen maatregelen om effecten te verminderen

De gegevens van de huidige en nieuwe saneerder met ondertekening van beide partijen en een beschrijving over welk besluit het gaat (instemming saneringsplan of instemming nazorgplan).

Opmerkingen/bijlage

Eventuele opmerkingen en/of bijlage kunt u hieronder kwijt.

Ondertekening

Hiermee verklaart u kennis te hebben genomen van de voorwaarden waaraan een melding moet voldoen en gaat u akkoord met de behandeling van de melding door de OFGV.

De initiatiefnemer/opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de ingediende melding.

Ik ben geen robot: