Aanvraagformulier TUG-ontheffing


Met dit formulier kunt u een TUG-ontheffing aanvragen. De OFGV beslist binnen 4 weken na ontvangst op uw aanvraag.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Soort ontheffing *

Vluchtinformatie

Heeft u een generieke ontheffing? Deze wordt per kalenderjaar verleend met een maximaal gebruik van 12 keer per kalenderjaar, 2x2 vliegbewegingen. U hoeft niets in te vullen bij 'Periode'.

Heeft u een locatiegebonden ontheffing? Vul dan bij 'Periode' de gewenste periode in.

Aantal gewenste dagen *
Air Operator Certificate (AOC) aanwezig *

Informatie locatie (alleen invullen bij aanvraag locatiegebonden TUG-ontheffing)

Gemeente
Voldoet de locatie aan de gestelde eisen benoemd in hoofdstuk 3, artikel 24 van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen? *

Toelichting

Verklaring:

De aanvrager verklaart bekend te zijn met alle relevante regelgeving inzake veilig gebruik van een of meer terreinen voor gebruik door de aangegeven luchtvaartuigen, alsmede van alle relevante regelgeving ter voorkoming van schade aan of vervuiling van de bodem en ter beperking van hinder of gevaar voor burgers en omgeving.

De aanvrager verklaart voorafgaand aan het tijdelijke en uitzonderlijke gebruik van een bepaald terrein, zich ervan te vergewissen dat de eigenaar van het desbetreffende terrein toestemming voor het gebruik heeft gegeven.

Ondertekening