Bodem


De OFGV voert voor de gemeenten in Flevoland & Gooi- en Vechtstreek de provincies Flevoland en Noord-Holland bodemtaken uit. Om de bodemkwaliteit zo hoog mogelijk te houden heeft de overheid regels opgesteld, waar aan voldaan moet worden wanneer er iets in de bodem wordt veranderd. Deze regels staan onder andere in de Wet bodembescherming (WBB)

Zowel inwoners als bedrijven kunnen te maken krijgen met deze regels, wanneer zij bijvoorbeeld een pand kopen, bouwplannen willen uitvoeren, grond willen verzetten of wanneer bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Werkzaamheden

De bodemtaken die de OFGV uitvoert voor de gemeenten en provincies kunnen per gemeente en/of provincie verschillen. Taken die uitgevoerd worden zijn:

  • Beoordelen van bodemonderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet (Wonw), de Wet milieubeheer (Wm) en/of de Wet bodembescherming (Wbb);
  • Beoordelen en afhandelen van meldingen op basis van de Wbb en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS);
  • Beoordelen Besluit bodemkwaliteit (Bbk) meldingen;
  • Nazorg met betrekking tot voormalige stortplaatsen;
  • Beheer van het bodeminformatiesysteem en het verstrekken van bodeminformatie;
  • Adviseren van overheden bij ruimtelijke ontwikkelingen, bodemsaneringen; bodemenergiesystemen, calamiteiten of onvoorziene omstandigheden, lokaal bodembeleid en –beheer, grondwateronttrekkingen in/nabij verontreinigd grondwater en hergebruik van grond, bagger en/of bouwstoffen.

BRZO locaties

In het werkgebied van de OFGV bevinden zich locaties die vallen binnen het Besluit Risico Zware Ongevallen. Dit zijn de zogenaamde BRZO bedrijven of locaties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) voert namens de provincies Flevoland en Noord-Holland voor deze locaties de bodemtaken uit. Dit valt niet onder de werkzaamheden van de OFGV. Meer informatie over welke bedrijven dit zijn vindt u hier.

Bodemsanering

Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden bij de OFGV.

Bodembeheer

Grondverzet wordt geregeld via het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit. De OFGV voert het toezicht en de handhaving op naleving van de regelgeving bij grondverzet uit.

Bodeminformatie

De OFGV beschikt over bodeminformatie van de provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Boringsvrije zone

Om het grondwater in Flevoland te beschermen heeft de provincie Flevoland boringsvrije zones aangewezen. Hier gelden maximale diepten voor het doorboren, graven en roeren van de bodem.