Bedrijfscontrole


De milieuregels voor bedrijven zijn vastgelegd in wetten, een vergunning of in algemene regels. De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. Iedere ondernemer moet zich aan de gestelde regels houden en is zelf verantwoordelijk voor naleving ervan. De OFGV controleert namens de provincie of gemeente of bedrijven zich aan de regels houden. Dit gebeurt meestal tijdens een bedrijfscontrole. Meewerken aan deze controles is verplicht. Op deze pagina leest u wat een bedrijfscontrole inhoudt.